Alles over Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Nu de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend is, kan een aantal prangende vragen worden beantwoord. De NOW voorziet in een loonkostensubsidie voor werkgevers die vanwege de Corona-crisis omzetverlies van ten minste 20% leiden.

Voor welke werkgever staat de maatregel open?

Werkgevers die te maken hebben met een omzetdaling die drie maanden aanhoudt. De omzetdaling moet meer zijn dan 20%.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van drie maanden die begint op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in de meetperiode die loopt van 1 maart tot en met 31 juli 2020, wordt vergeleken met de (jaar)omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Er is voor gekozen om het omzetverlies te bepalen op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Het is aan het concern om, als het hele concern geen of beperkt omzetverlies heeft, verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met meer omzetverlies.

Welke informatie moet  ik aanleveren?

Naast algemene informatie zoals bedrijfsnaam en loonheffingennummer, Doorloopt de werkgever per loonheffingennummer de volgende stappen:

 • Reden van de aanvraag: de werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
  (Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.)
 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 • Het dossiernummer van de aanvraag werktijdverkorting als die is ingediend na 31 augustus 2019.

Hoe wordt de loonsom vastgesteld?

De loonsom die de grondslag is voor de berekening van de tegemoetkoming is het sociale verzekeringsloon plus 30%. In verband met de uitvoerbaarheid zijn de werkgeverslasten (pensioen, premies werknemersverzekeringen, aanspraken op vakantiebijslag en dergelijke, vastgesteld op een vast percentage van 30%. Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor salarissen die per medewerker hoger zijn dan € 9.538 bruto per maand.

Hoe wordt de subsidie berekend?

De subsidie wordt bij wijze van voorschot toegekend volgens de volgende formule:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

In deze formule staat:

A voor het percentage van de verwachte omzetdaling

B voor de loonsom over de maand januari 2020 (totale sv-loon, gemaximeerd per medewerker op € 9.538)

3 voor 3 maanden

1,3 voor 30% werkgeverslasten

0,9 voor de subsidie van 90%

De subsidie wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van de gegevens die de werkgever uiterlijk na 24 weken aanlevert.

Wat zijn de verplichtingen van een werkgever:

De belangrijkste verplichtingen van de werkgever zijn:

 • Het zoveel mogelijk gelijk houden van de loonsom tijdens de subsidieperiode
 • Geen vergunning voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen
 • De subsidie wordt alleen gebruikt voor de betaling van loonkosten
 • De werkgever informeert Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of medewerkers over de subsidieaanvraag.

Bij het verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie moet de werkgever aantonen dat aan de drie eerstgenoemde verplichtingen is voldaan. Er is dan ook een accountantsverklaring nodig om het omzetverlies te bekrachtigen.

Wanneer kan ik de regeling aanvragen?

Vanaf 14 april kan de subsidie bij UWV worden aangevraagd. Mocht dat eerder mogelijk zijn, dan informeert UWV daarover via de eigen website.

Geldt de regeling ook voor zzp-ers die voor de organisatie werken?

De tegemoetkoming geldt alleen voor medewerkers die verplicht verzekerd zijn voor de sociale werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW). Het maakt daarbij niet uit of het gaat om vaste arbeidsovereenkomsten, tijdelijke contracten of oproepcontracten. Ingehuurde free-lancers, interimmers en andere opdrachtnemers (ZZP-ers) vallen dus  niet onder het bereik van de noodmaatregel.

Top